فرم درخواست همکاری

شغل درخواستی : *
1-  نام : * 2- نام خانوادگی : *
3- نام پدر : * 4- شماره شناسنامه : *
5- تاریخ تولد : * 6- محل تولد : *
7- کد ملی : * 8- شماره بیمه :
9- چگونگی تاهل : مجرد متاهل تعداد فرزندان : تاریخ ازدواج :
10- چگونگی نظام وظیفه : پايان خدمت معافيت نوع معافيت : *
11- تحصیلات : تحصیلات دیپلم و بالاتر به ترتیب زمانی نوشته شود *
سال اخذ مدرک درجه تحصیلی رشته تحصیلی معدل نام دانشگاه محل تحصیل
12- مهمترین دوره های آموزشی عمومی و تخصصی را که گذرانده اید، نام ببرید.
13- تجارب کاری :*
از تا نام شرکت / موسسه / دستگاه اجرایی عنوان شغل علت ترک کار
14- مهارت ها
پیشرفته متوسط ضعیف
توانایی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (کامپیوتر)
میزان آشنایی با زبان خارجی
15- سایر مهارت ها :

 

16- اگر تاکنون مقاله یا تالیفی داشته اید عنوان آنها را ذکر کنید.
17-حقوق و مزایای مورد انتظار :
18-آدرس محل سکونت : *

تلفن ثابت:          تلفن همراه :  *        ایمیل

19-نحوه آشنایی با شرکت :