1394/12/12
مرکز پخش تهران

مدیر شعبه تهران
تلفن همراه
شماره تلفن شعبه
آدرس ایمیل
آدرس 
کدپستی
 محمد باستانی
0936-8821900
021-66419093
آدرس دفتر: خیابان فلسطین جنوبی خیابان بزرگمهر نبش سرپرست پلاک 33 طبقه اول
آدرس انبار: یافت آباد انبارهای تکنو صنایع پخش راسن درمان
1416893111